– Dla lokatorów

windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:

wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych pomieszczeń  informacji o kwocie zadłużenia, upomnień, wezwań do zapłaty …

epuap

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej AZK

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 …

Back to top