– Deklaracja dostępności

Administracja Zasobów Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony AZK: Administracja Zasobów Komunalnych.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-06.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Administracja Zasobów Komunalnych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona AZK została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach oraz układu tekstu na szeroki.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Zastępca Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Joanna Ciarka. Kontakt: mchwialkowska@azk.wloclawek.pl, tel. 544144850. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Administracja Zasobów Komunalnych odpowiada Zastępca Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Joanna Ciarka, koordynator.dostepnosc@azk.wloclawek.pl, tel.544144850.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: poczta@um.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 414 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Administracji Zasobów Komunalnych:

Administracja Zasobów Komunalnych zlokalizowany jest w trzech budynkach położonych przy:
1) ul. Ostrowska 30 (siedziba główna);
2) ul. Kaliska 38a
3) ul. Brzeska 2.

I. Budynek przy Ostrowskiej 30:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek przy ul. Ostrowskiej zlokalizowany jest w dzielnicy Kaziemierza Wielkiego. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem znajduje się spocznik wysokości ok 15 cm, drzwi do holu otwierane ręcznie szerokości ok 100cm. Za wiatrołapem znajduje się korytarz zakończony schodami, które prowadzą na piętro. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się dzwonek od wideodomofonu. Dzwonek ten przeznaczony jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i pozwala na wezwanie urzędnika i dedykowaną obsługę. Przy wejściu znajduje się lada umożliwiająca obsługę osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. W biurze dostępna jest dla interesantów ramka do podpisu dla osób niedowidzących. W budynku występują bariery architektoniczne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku przy ul. Ostrowskiej nie ma dźwigu osobowego. Schody w budynku zostały oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Schody są odpowiednio oznakowane. Korytarz na piętrze jest płaski szerokości 150 cm, drzwi do pomieszczeń o wymiarach 80 cm, klamki znajdują się na standardowej wysokości ok 115 cm.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma obecnie pochylni, schodołazu , platform, ani informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu w bliskiej odległości od budynku wyznaczone jest jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

II. Budynek przy Kaliskiej 38a:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek przy ulicy Kaliskiej zlokalizowany jest w dzielnicy Południe. Lokal znajduje się na I piętrze budynku usługowego. Wejście do siedziby Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych prowadzi z loży do której prowadzą schody ze spocznikiem. Przy wejściu na schody po lewej stronie znajduje się dzwonek od domofonu. Dzwonek ten przeznaczony jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i pozwala na wezwanie urzędnika i dedykowaną obsługę. W budynku znajduję się tabliczka informująca o możliwości wejścia do obiektu z psem przewodnikiem. W biurze dostępna jest dla interesantów ramka do podpisu dla osób niedowidzących. W budynku występują bariery architektoniczne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W budynku przy ul. Kaliskiej nie ma dźwigu osobowego. Schody posiadają paski antypoślizgowe. Wejście do lokalu o szerokości 100 cm, przejście z wiatrołapu o szerokości 90 cm. Wejścia na sale obsługi 80 cm, klamki znajdują się na standardowej wysokości ok 115 cm.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma obecnie pochylni, schodołazu , platform, ani informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu w bliskiej odległości od budynku wyznaczone jest jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

III. Budynek przy Brzeskiej 2:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek przy ulicy Brzeskiej zlokalizowany w przy głównych arteriach miejskich. Wejście do siedziby Rejonu II Administracji Zasobów Komunalnych wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym można wezwać osobę do ewentualnej pomocy. W budynku znajduję się tabliczka informująca o możliwości wejścia do obiektu z psem przewodnikiem. W biurze dostępna jest dla interesantów ramka do podpisu dla osób niedowidzących.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W całym biurze brak schodów. Istniejące progi mają wysokość max 2 cm. Szerokość drzwi wejściowych to 115 cm. W części przeznaczonej dla lokatorów nie ma klamek umieszczonych wyżej niż 110 cm. Przejścia szerokie na minimum 120 cm.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma obecnie platform, ani informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Administracja Zasobów Komunlanych nie udostęnia aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan poprawy dostępności

Back to top