– Procedura postępowania z ruchomościami pozostawionymi w lokalach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z RUCHOMOŚCIAMI POZOSTAWIONYMI W LOKALACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB POZOSTAJĄCYCH W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (zwanej dalej wynajmującym) ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW KOMUNALNYCH (dalej zwane lokalem gminnym).

§1

1. Rzeczy ruchome pozostawione W lokalu gminnym z zamiarem wyzbycia się stanowią rzeczy porzucone.

2. Rzeczy pozostawione W lokalu gminnym bez zamiaru wyzbycia się stanowią rzeczy zgubione.

§2

1. Rzecz porzucona przez właściciela z zamiarem wyzbycia się własności staje się z chwilą porzucenia rzeczą niczyją, która zostaje objęta w posiadanie przez wynajmującego.

2. Z czynności związanych z objęciem rzeczy w posiadanie sporządza się protokół oraz dokumentacje fotograficzną.

3. Protokół, o którym mowa w pkt. 2 przekazywany jest wraz z opisem okoliczności wejścia w posiadanie ruchomości do radcy prawnego, który na podstawie przedłożonych dokumentów pisemnie określa czy rzeczy zostały porzucone czy też stanowią rzecz zgubioną.

4. W przypadku ruchomości porzuconych Komisja powołana przez Dyrektora AZK w składzie 3 osobowym podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru sposobu pozbycia się ruchomości (w szczególności: utylizacja lub przekazanie do osób / instytucji).

5. Z czynności związanych z pozbyciem się ruchomości sporządza się protokół (utylizacji/ przekazania) obejmujący datę, czynności oraz spis ruchomości. Protokół pozostaje w aktach lokalu.

§3

1. W przypadku nieruchomości zgubionych wynajmujący niezwłocznie zawiadamia osobę uprawnioną o znalezieniu rzeczy i wzywa ją do odbioru rzeczy.

2. W przypadku, gdy wynajmujący nie zna osoby uprawnionej do odbioru o znalezieniu rzeczy niezwłocznie powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

3. Do przechowania rzeczy przez wynajmującego stosuje się odpowiednio przepisy tytułu XXVIII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z tym, że przechowanie jest nieodpłatne.

4. Poniesione przez wynajmującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

5. Przechowującemu przysługuje prawo zatrzymania.

6. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru należy do zadań właściwego starosty.

7. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

8. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę wynajmujący może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Back to top