– Segregowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 lutego 2018r. obowiązuje nowy sposób segregowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r poz. 19). Wymagane jest selektywne zbieranie 5 frakcji odpadów takich jak: papier, szkło, metal  i tworzywa sztuczne, odpady  ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zmieszane odpady komunalne.

Więcej informacji na stronie http://www.zbierajselektywnie.pl/selektywna-zbiorka/od-1-lutego-2018-r

Back to top