– Windykacja

windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:

 1. wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych pomieszczeń  informacji o kwocie zadłużenia, upomnień, wezwań do zapłaty, wezwań do zapłaty z dodatkowym miesięcznym terminem zapłaty
 2. kierowanie spraw o zapłatę należności na drogę postępowania sądowego, 
 3. występowanie na drogę postępowania egzekucyjnego, 
 4. dokonywanie wpisów  dłużników do Krajowego Rejestru Długów,
 5. wypowiadanie umów najmu,
 6. kierowanie pozwów o nakazanie opróżnienia i wydania lokalu ( tzw. eksmisja)

NEGATYWNE SKUTKI WYNIKAJĄCE Z ZADŁUŻENIA

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku zaległości w opłacaniu czynszu i innych opłat niezależnych od wynajmującego za co najmniej  trzy pełne okresy płatności,

 1. brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu,
 2. brak podstaw do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 3. wzrost kwoty zadłużenia w przypadku dochodzenia należności na drodze sądowej (koszty sądowe i koszty postępowania egzekucyjnego),
 4. postępowanie sądowe o wydanie lokalu, którego skutkiem jest obowiązek opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 5. informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r, będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

NEGATYWNE SKUTKI WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW

 1. informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub 10 lat od daty dokonania wpisu.
 2. umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.
 3. dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing) telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, maszyny) itp.
 4.  banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach

POMOC OFEROWANA DŁUŻNIKOM W SPŁACIE ZADŁUŻENIA
Kwestie umarzania i udzielania ulg w spłacie należności reguluje Uchwała nr XLIV/177/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Zgodnie z Uchwałą, pomoc może nastąpić między innymi w przypadkach szczególnie uzasadnionych, a zwłaszcza w takiej sytuacji społecznej i materialnej dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu. Należności mogą być:

-umarzane

-rozkładane na raty,

-przy rozłożeniu na raty, termin płatności części zaległości może być odroczony

Pomoc udzielana jest na wniosek dłużnika (druk w załączeniu). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację uzasadniającą udzielenie pomocy. Wniosek z dokumentami można złożyć na Rejonie I (ul. Kaliska 38 a) lub Rejonie II (Brzeska 2).

Back to top