– Możliwe formy oddłużania dla najemców Gminy Miasto Włocławek

formy oddłużania

Porozumienie ratalne – Podstawą obowiązywania porozumienia ratalnego jest Oświadczenie wydawane przez Dział Windykacji Administracji Zasobów Komunalnych o przyznanych ratach najemcy, na podstawie uprzednio złożonego wniosku przez najemcę ubiegającego się o dogodną spłatę zaległości lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Najemca zobowiązuje się do spłaty zaległości w zadeklarowanej wysokości i ilości rat oraz czynszu najmu, płatnego do końca każdego miesiąca.

Celem porozumienia ratalnego jest umożliwienie spłaty zobowiązań najemcy na rzecz Gminy Miało Włocławek, powstałych w poprzednich miesiącach, będących okresem najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Ugoda ratalna – Podstawą obowiązywania ugody ratalnej, jest jej podpisanie przez najemcę lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Pisemne wyrażenie woli na zawarcie ugody między osobą zadłużoną, a Administracją Zasobów Komunalnych reprezentującą Gminę Miasto Włocławek, jest podstawą do możliwości spłaty zaległości powstałych na zajmowanym lokalu.

Najemca przystępujący do ugody, zobowiązuje się do spłaty zaległości w wysokości i ilości rat, wskazanych w dokumencie oraz płatności pełnej wartości czynszu najmu do końca każdego miesiąca.

Celem ugody ratalnej, jest umożliwienie osobą zadłużonym spłaty zaległych zobowiązań względem Gminy Miasto Włocławek w formie i na zasadach wskazanych w treści zawartej ugody.

Wolontariat szansą na oddłużenie – Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek zostały ustalone zasady realizacji Programu „ Wolontariat szansą na oddłużenie na lata 2020-2024”. W ramach obowiązującego programu osoby zadłużone mogą wykonywać pracę porządkowe i usługowe na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Włocławek. Prace i usługi wolontariackie wykonywane są pod kontrolą wyznaczonego opiekuna, we wskazanej jednostce.

Budżetowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Włocławek uczestniczące w programie, zobowiązane są do przekazywania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie miesięcznych kart pracy. Wzór karty pracy i osobistego oświadczenia został ściśle określony w załączniku zarządzenia.

Administracja Zasobów Komunalnych na podstawie przekazanych dokumentów od beneficjentów programu, dokonuje comiesięcznego pomniejszenia wartości zaległości najemcy w kolejności: koszty sądowe i egzekucyjne, odsetki, należność główna. Wartość pomniejszająca zaległości najemcy stanowi iloczyn przepracowanych godzin i godzinowej stawki netto wynagrodzenia minimalnego ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.                                                                                     

Celem programu wolontariat jest rzeczywiste i sukcesywne zmniejszanie zaległości najemcy przez wykonywanie miesięcznych prac, o określonej liczbie godzin w wyznaczonej jednostce budżetowej, co znacząco wpłynie na przyspieszenie spłaty posiadanych zaległości.

Najemca zobowiązany jest również do comiesięcznego regulowania należności czynszowych.

Program Oddłużanie – Na podstawie porozumienia dotyczącego reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mającej na celu pomoc w spłacie zadłużenia, zawartego 7 stycznia 2020 roku między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy ustalono realizację „Programu Oddłużanie ” dla 35 osób w 2020 roku.

Jednostką koordynującą program jest Klub Integracji Społecznej działający w MOPR. Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m. in. w MOPR, OSIR, MZUKID, ŚDM, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” i miejskich DPS.

Program jest skierowany do osób posiadających zaległości w płatnościach czynszowych na rzecz Gminy Miasto Włocławek reprezentowanej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

   
Celem programu jest pomoc osobom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, posiadających zaległości w płatnościach czynszowych oraz zagrożonych eksmisją  i bezdomnością. Uczestnicy Programu „Oddłużanie” są zobowiązani przekazywać co najmniej 50% uzyskanego comiesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy na osobiste konto czynszowe w AZK.
Dokonywanie wpłat i regulowanie czynszu przyczyni się do poprawy sytuacji osobistej zadłużonych osób i ich rodzin.

Back to top