– Dodatek mieszkaniowy

dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W tym celu należy wypełnić wniosek oraz załączniki i złożyć je wraz z wymaganymi dokumentami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Wniosek oraz załączniki wraz z kartą informacyjna dostępne są do pobrania na stronie BIP MOPRu. http://www.bip.mopr.wloclawek.pl/?bip_id=1292&cid=217

Najważniejsze kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego:

Średni dochód na jedna osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty:

 • W przypadku osoby samotnej – jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
 • W przypadku rodziny liczącej dwie i więcej osób – jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury

Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:

 • 35 m2 dla 1 osoby
 • 40 m2 dla 2 osób
 • 45 m2 dla 3 osób
 • 55 m2 dla 4 osób
 • 65 m2 dla 5 osób
 • 70 m2 dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. obowiązująca od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. (Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) wynosi odpowiednio:

 • 11,22 zł miesięcznie dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe
 • 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
 • 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób

Wniosek oraz załączniki wraz z kartą informacyjna dostępne są do pobrania na stronie BIP MOPRu. http://www.bip.mopr.wloclawek.pl/?bip_id=1292&cid=217

Back to top