– Biuro zamiany mieszkań

biuro zamiany mieszkań

REGULAMIN

Dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała nr XXXV/79/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

1. Zamiana lokali dokonywana jest w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek.

2. Wszczęcie procedury zamiany lokali ma przede wszystkim na celu:

a. uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,

b. dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,

c. możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,

d. możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali.

3. System zamiany lokali / z wyłączeniem pomieszczeń tymczasowych/ skierowany jest do:

a. najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek,

b. najemców lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

c. właścicieli lokali mieszkalnych,

d. osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym, na skutek zadłużenia i/lub wobec których wydany został prawomocny wyrok nakazujący opróżnienie i wydanie lokalu.

4. Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na wniosek osoby fizycznej lub w wyniku propozycji złożonej przez Gminę.

5. Osoby zajmujące lokale w innych zasobach, które w ramach zamiany lokali chcą stać się najemcami gminnego zasobu mieszkaniowego muszą spełniać kryteria dochodowe, o których mowa w § 4 i § 7 ust. 1 Uchwały nr XXXII/41/2021.

6. Do zamiany może być przeznaczony lokal, który nie pełnił funkcji mieszkalnych. Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przeznaczony do wynajmu na cele mieszkalne w wyniku adaptacji lub modernizacji pomieszczeń innych niż mieszkalne (np. strychów) oraz pomieszczeń nienadających się do użytkowania, dokonanej przez osoby fizyczne na ich własny koszt, przysługuje osobom, które dokonały tej adaptacji (odpowiednio: modernizacji, remontu) na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie z wynajmującym.

7. Zamiana na większy wolny lokal może być dokonana, jeśli jest uzasadniona poprawą warunków mieszkaniowych.

8. Zamiana na lokal, pozostający w mieszkaniowym zasobie, w przypadku najemcy lokalu zadłużonego, może być dokonana, jeżeli w wyniku zamiany najemca uzyska lokal, którego powierzchnia nie będzie większa od powierzchni normatywnej przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i pod warunkiem spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody na spłatę długu lub umowy o przejęciu długu przez osobę, która ma zostać najemcą zadłużonego lokalu.

9. W celu umożliwienia dokonania zamiany lokalu wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku zaległości w opłatach. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

10. Na wniosek najemcy zajmującego lokal socjalny, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na inny lokal socjalny. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

W celu złożenia wniosku o zamianę mieszkania w Biurze Zamiany Mieszkań Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Ostrowskiej 30 należy:

  •  wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • wniosek podpisuje najemca i współmałżonek lub osoby zwane w treści umowy najmu współnajemcami oraz wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalu w obecności pracownika Administracji Zasobów Komunalnych /(w przypadku reprezentowania najemcy przez osobę trzecią konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania konkretnych czynności w imieniu najemcy),
  • załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do lokalu (np. decyzja, zaświadczenie, umowa najmu),
  • załączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z okresu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w przypadku najemców z innego niż gminny zasobu.

Back to top