– Zmiana wysokości opłat

informacja

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku informuje, iż Uchwałą Nr XXIII/79/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 złotych miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 złotych.

Stawka opłaty i opłaty podwyższonej obowiązuje od 1 lipca 2020r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 28 czerwca 2020r. taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek wynosi:

> zimna woda 3,28zł brutto za m3,

> ścieki 7,00zł brutto za m3.

Back to top