BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ

 

REGULAMIN

Dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą nr XX VI/144/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz pomieszczeń tymczasowych:

 

1. Zamiana lokali dokonywana jest w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek.

2. Wszczęcie procedury zamiany lokali ma przede wszystkim na celu:

a. uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,

b. dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,

c. możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,

d. możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali.

 

3. System zamiany lokali / z wyłączeniem pomieszczeń tymczasowych/ skierowany jest do:

a. najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek,

b. najemców lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

c. właścicieli lokali mieszkalnych,

d. osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym, na skutek zadłużenia i/lub wobec których wydany został prawomocny wyrok nakazujący opróżnienie i wydanie lokalu.

 

4. Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na wniosek osoby fizycznej lub w wyniku propozycji złożonej przez Gminę.

4. Osoby zajmujące lokale w innych zasobach, które w ramach zamiany lokali chcą stać się najemcami gminnego zasobu mieszkaniowego muszą spełniać kryteria dochodowe, o których mowa w § 4 i § 7 ust. 1 Uchwały nr XX VI/144/2016.

6. Do zamiany może być przeznaczony lokal, który nie pełnił funkcji mieszkalnych. Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przeznaczony do wynajmu na cele mieszkalne w wyniku adaptacji lub modernizacji pomieszczeń innych niż mieszkalne (np. strychów) oraz pomieszczeń nienadających się do użytkowania, dokonanej przez osoby fizyczne na ich własny koszt, przysługuje osobom, które dokonały tej adaptacji (odpowiednio: modernizacji, remontu) na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie z wynajmującym.

7. Zamiana na większy wolny lokal może być dokonana, jeśli jest uzasadniona poprawą warunków mieszkaniowych.

8. Zamiana na lokal, pozostający w mieszkaniowym zasobie, w przypadku najemcy lokalu zadłużonego, może być dokonana, jeżeli w wyniku zamiany najemca uzyska lokal, którego powierzchnia nie będzie większa od powierzchni normatywnej przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i pod warunkiem spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody na spłatę długu lub umowy o przejęciu długu przez osobę, która ma zostać najemcą zadłużonego lokalu.

9. W celu umożliwienia dokonania zamiany lokalu wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku zaległości w opłatach. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

10. Na wniosek najemcy zajmującego lokal socjalny, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na inny lokal socjalny. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

 

W celu złożenia wniosku o zamianę mieszkania w Biurze Zamiany Mieszkań Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Ostrowskiej 30 należy:

  •  wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • wniosek podpisuje najemca i współmałżonek lub osoby zwane w treści umowy najmu współnajemcami oraz wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalu w obecności pracownika Administracji Zasobów Komunalnych /(w przypadku reprezentowania najemcy przez osobę trzecią konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania konkretnych czynności w imieniu najemcy),
  • załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do lokalu (np. decyzja, zaświadczenie, umowa najmu),
  • załączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z okresu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w przypadku najemców z innego niż gminny zasobu.

Do pobrania:


Zgoda na przetwarzanie danych

WNIOSEK O ZAMIANĘ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

 

OFERTY ZAMIAN

 

IZBA

1. Małgorzata Bogusławska     ul. Zielony Rynek 16 m 8        1 izba        pow. użytk.  26,00 m2   tel. 54 233-18-25
Wyposażone: w instalację wod-kan,  ogrzewanie piecowe. Zamieni na 2p + k z łazienką, z ogrzewaniem centralnym.

2. Jacek Wojciechowski   ul. Szpitalna 12 m 2               1 izba        pow. użytk.  23,50 m2
Wyposażone: w instalację wodno-kan., łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni  na  2p + k  z łazienką, tel. 503-859-327. 

3. Piotr Kamiński   ul. Łęgska  56 m 3            1 izba       pow. 11,27 m2
Wyposażone: w instalację  wod - kan,  wc,  ogrzewanie piecowe,
Zamieni na 2p + k z łazienką, 694 395 250

4. Ryszard Droba          ul. Stodólna 2b m 4         1 izba       pow. użytk.  18,00 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan., w.c., ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 1 p + k z łazienką z w.c. w bloku stare budownictwo.

5. Katarzyna Lewandowska  ul. Zakręt 8 bl.2 m 15     1 izba       pow. użytk.  34,92 m2
Wyposażone: w instalację   wod - kan,  centralne ogrzewanie.
Zamieni    na   mieszkanie z łazienką. 

6. Daniel Gawrysiak         ul. Płocka  11 m 4                       1 izba       pow. użytk.  11,30 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan.,  ogrzewanie piecowe, w.c.
Zamieni  na kawalerkę w bloku. tel. 725 300 077

7. Paweł Chełminiak    ul. Szpitalna  12 m 7                    1 izba      pow. użytk.  20,00 m2
wyposażenie: w instalację wod-kan., w.c. w korytarzu,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2 lub 3 p+k z c.o.

8. Anna Andrzejewska    ul.Szpichlerna 15 m 3                    1 izba      pow. użytkowa 19,50 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 1p+k  796 733 052.

9. Marzanna Wasielewska  ul. Łęgska 22 B m 1            1 izba      pow. użytkowa 19,81 m2
Zamieni na 1 p + k, łazienka. 

 

1 POKÓJ Z KUCHNIĄ

1. Elwira Lachowicz     ul. Toruńska  168 m 2        1p+k      pow.  użytk.  34,18 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan., w.c., łazienkę, ogrzewanie elektryczne. Zamieni  na 2 lub 3p+k. 
695-177-600.

2.  Magdalena Politowska         ul. Toruńska 168 m 18                  1p+k      pow.  użytk. 34,18 m2 
instalacja wod-kan, łazienka, elektryczne ogrzewanie.
Zamieni na 2p+k z c.o. 574-582-815.                                                                  

3. Elżbieta Markiewicz      ul. Płocka 135 m 35           1p+k      pow. użyt. 27,00 m2, pow. mieszkalna 17,90 m2
Wyposażone:  w instalację  wod - kan,  wc, łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na mieszkanie w bloku z balkonem do 40 m2, 2p+k w centrum, może być niewielkie zadłużenie.607-572-416

4.  Iwona Osowska  ul. Jesionowa 6a m 29                       1p+k      pow. użyt.  20,10 m2,
powierzchnia mieszkalna 10,81 m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, gaz, łazienka,  ogrzewanie  centralne.
Zamieni  na większe do I piętra  796 360 730

5. Stefan Piotrowski  ul. Bulwary 25 m 11                         1p+k      pow. mieszk.  17,61 m2,  pow. użytk.  37,80 m2
Wyposażone: instalacje wod-kan, wc, łazienkę, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k  z c.o., na parterze  Tel. 511 934 187,  690 670 936

6. Dariusz Durniat  ul. Ptasia 1E m 15            1p+k     pow. użytk.  31,61 m2  pow. mieszkalna 21,85 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, wc, łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na mieszkanie powyżej 40 m2.

 7. Małgorzata Wiśniewska  ul. Toruńska 168 m 13                     1p+k      pow. użytkowa 34,18 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, łazienka, ogrzewanie elektryczne. Zamieni na  1p+k w centrum miasta
parter, może być ogrzewanie piecowe.  667 133 096

8. Wielisława Paulińska   Chłodna 1 m 3                   1p+k      pow. użytk.  31,40 m2 pow. mieszkalna 15,68 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, w.c.,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni    na  1p+k z c.o.    506-891-247

9.  Agnieszka Kurzawa   ul. Ptasia 1C  m 20                  1p+k      pow. mieszk. 11,85 m2,  pow. użytk.  18,45 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  łazienka,  c.o.
Zamieni  na 2p+k z c.o. 693 483 519

10. Katarzyna Knerek  ul. Łęgska 56  m 1           1p+k     pow. użytk.  34,00 m2  pow. mieszkalna 20,00 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka,  wc,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p+k .

11. Wioletta Woźnicka  ul. Płocka 11 m 13    1p+k     pow.  mieszk. 20,45 m2,   pow.  użytk.   40,90 m2
Wyposażone: instalacja   wod - kan, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2 lub 3p+k z c.o. 884 041 430

12.  Cezary Krzesiak         ul. Zielony Rynek 17 m 1                     1p + k   pow. użytk.  26,00 m2 pow. użytkowa 12,80 m2
,wyposażone: instalacje  wod - kan, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na  2p + k z c.o. parter lub I piętro.

14. Stanisław Olszewski  ul.Piekarska 3 m 7        1p  +  k
pow. mieszk. 10,55 m2,  pow. użytk.  15,90 m2
wyposażone: instalacja  wod - kan, łazienka, piecowe ogrzewanie.
Zamieni   na podobne z c.o.   661 229 183

15. Julia Witrylak ul. Ptasia 1D  m 19  1p  + k pow.  mieszk.  10,60m2   pow. użytk.  15,56 m2
wyposażone: instalacje  wod - kan,  w.c, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na  większe.  665 867 240 
            

17. Rafał Przystałowski   ul.Zakręt 8 bl. 1 m 203        1p  + k   pow. użytk.  39,36 m2
wyposażone: instalacje  wod - kan,  w.c., łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na 1p+k bliżej centrum 609 129 935

18. Karolina Ćwiklińska   ul. Ptasia 1C m 6       1p  + k   pow. użytk. 31,61 m2 pow. mieszkalna 21,85 m2
wyposażone: instalacje  wod - kan, łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni  na  2 lub 3p+k z c.o.  882-856-654

19.Joanna Madziewicz   ul. Zielony Rynek 1 m 19        1p+k      pow.mieszk.  22,00   m2       pow. użytk.  25,68  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka, gaz, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  2 lub 3p+k z c.o.   

20. Stefan Michalski   ul. Płocka 127 m 95  1p+k    pow.mieszk.  17,32   m2       pow. użytk.  26,44  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, wc, gaz, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k  tel. 782-863-597

21. Małgorzata Wiśniewska    ul. Bracka  1 m 8       1p+k    pow.mieszk.  20,20  m2       pow. użytk.  25,41  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, ogrzewanie centralne.
Zamieni    na  3 p + k   tel. 726 971 312

22. Wanda Ręczkowska   ul. Bracka 1 m 23       1p+k    pow.mieszk.  14,50  m2       pow. użytk.  24,51  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni na mieszkanie do 38 m z c.o., do III pietra.

23. Salomea Woźniak  ul. Ptasia 1C m 27                    1p+k    pow.mieszk.  21,85  m2       pow. użytk.  31,61 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2 p +k z c.o., z balkonem i piwnicą.

24.  Beata Rakoca   ul. Cyganka 24 m 23  1p+k  pow.mieszk.  18,21  m2       pow. użytk.  28,60  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienkę, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k  w bloku z c.o. 508-658-221

25. Kasandra Majewska  ul.  Starodębska 29 m 10      1p+k  pow. użytk.  29,50  m2   pow. mieszkalna 14,30 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, wc,łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3p+k z łazienką
Tel. 693-185-643

26. Marianna Kowalska ul. Ptasia 1C m 2     1p+k     pow. mieszk. 21,85 m2, pow. użytkowa 31,61 m2

wyposażenie: łazienka z w.c, ogrzewanie centralne.
zamieni na 1p+k z c.o w innej dzielncy   tel. 786 966 117
27.  Magdalena Dynaburska     ul. Żytnia 65 m 23             1p+k
  pow.mieszk.  16,23  m2       pow. użytk.  26,42  m2
Wyposażone:  instalacje  wod – kan, łazienka,   ogrzewanie centralne, gaz.
Zamieni    na  2p + k, parter
Tel. 886 142 661

28.  Danuta Chojnacka     ul. Chmielna  31  m 2           1p+k   pow.mieszk.  16,00  m2       pow. użytk. 28,00  m2

Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, wc, ogrzewanie piecowe.
Zamieni  na 2 p+ k z c.o.

29.  Magdalena Urbaczewska  ul. Ptasia 1C  m 52                     1p+k    pow.mieszk.  11,85  m2       pow. użytk.  18,45  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k, z c.o.

30.  Aneta Konecka   ul. Szpitalna 12  m 6              1p+k     pow.mieszk.  12,86  m2       pow. użytk.  34,90 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  w.c,  piecowe ogrzewanie.
Zamieni na 2 p + k lub 3p+k z c.o.
662-741-217.

31. Marek Misterski       ul. Ptasia 1C m 57          1p+k      pow.mieszk.  21,85 m2       pow. użytk. 31,61 m2
Wyposażone:  instalacja  wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 1p lub 2 p +k  507-694-979, 571-319-845

32. Monika Łupińska       ul. Toruńska 168 m 35            1p+k     pow. mieszk. 16,85 m         pow. użytk. 34,17 m2
Wyposażone : instalacja wod-kan,  łazienka, ogrzewanie elektryczne.
Zamieni na 2 lub 3p+k w bloku.

33.  Jan Kosztowny    ul. Cicha 32 m 1           1p+k      pow. mieszk. 18,00 m2      pow. użytk. 29,80 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan, w.c. łazienka, ogrzewanie centralne etażowe.
Zamieni  na 2p+k z c.o., I piętro, spłata zadłużenia  667 636 759

34.Wioletta Kroszczyńska ul.Matebudy 8 m 3             1p+k     pow. mieszk. 25,20 m2        pow. użytkowa 37,34 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na mieszkanie z c.o.  789 126 664

35. Wanda Kawałkowska     ul. Bracka 1 m 11         1p+k    pow. meszk. 16,22 m2,        pow. użytkowa 25,40 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan. w.c.,  ogrzewanie centralne, parter.
Zamieni na 2p+k,  do 38 m2,  725 136 741

36. Grzegorz Wróblewski  ul. Południowa 1/3 m 18          1p+k
Powierzchnia mieszkalna 21,80 m2, powierzchnia użytkowa 44,40 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan, w.c.,łazienka, ogrzewanie piecowe
Zamieni na 2p+k z łazienką z c.o. do II piętra  tel. 504-956-129

37. Ludwik Matuszczak  ul. Toruńska 168  m 38      1p+k
powierzchnia mieszkalna 16,85 m2, pow. użytkowa 34,17 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie elektryczne.
Zamieni na 1p+k z c.o. w innej lokalizacji     tel. 783 682 788                  

38. Maria Kondratiuk ul. Biskupia 11 m 10               1p+k
Powierzchnia użytkowa 34,80 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni: na 2p+k z c.o.

39. Maria Lewandowska      ul. Promienna 5 B m 12               1p+k
Powierzchnia mieszkalna 27,00 m2, powierzchnia użytkowa 37,27 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2 p+k  z c.o., z gazem. tel. 0048 739 440 563

40. Daniel Moliński   ul. Biskupia 11 m 9               1p+k
powierzchnia mieszkalna 21,62 m2,  powierzchnia użytkowa 34,70 m2
wyposażenie: inst. wod-kan, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k z c.o.      tel. 669-216-451

41. Piotr Krzyżewski  ul. Płocka 135 m 17             1p+k
Powierzchnia mieszkalna 17,90 m2   pow. użytkowa 27,00 m2
Wyposażenie instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na minimum 2p+k z c.o  604 654 190

42.Paulina Kułakowska ul. Toruńska 168 m 24   1p+k
Powierzchnia użytkowa 34,17 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan. łazienka, ogrzewanie elektryczne
Zamieni na 2p+k lub 3p+k, z c.o.tel. 576 909 144

43. Katarzyna Paweł Chełminiak Szpitalna 12 m 7   1p+k
powierzchnia użytkowa 20 m2
wyposażenie: inst. wod-kan., w.c w korytarzu, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p+k z c.o. w bloku.  693 575 747  607 209 249

44.Anna Dobek   ul. Cysterska 9 m 3        1p+k
powierzchnia mieszkalna 20,80 m2, pow. użytkowa 46,10 m2
wyposażenie: inst. wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na  2p+k z c.o. lub ogrzewaniem piecowym.  tel. 726-446-724

 45. Aleksandra Nowakowska  Brzeska 17 m 4a      1p+k
powierzchnia użytkowa 45,27 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k z c.o.

 46. Małgorzata Olszewska ul. Związków Zawodowych 2 m 1           1p+k
pow. mieszkalna 15,36 m2, pow. użytkowa 30,70 m2
wyposażenie: inst. wod.-kan.łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni na  2p+k z c.o. 732 960 908

47. Halina Wróblewska  ul. Chłodna 1 m 1                    1p+k
pow. mieszk. 18 m2, pow. użytkowa 48 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe
zamieni na 2p+k z c.o.   532 115 224
48. Zofia Witkowska ul. Chmielna 8 m 1                         1p+k
pow.mieszkalna 21,15 m2, pow,. użytkowa 30,50 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe
zamieni na 1p+k z c.o.       796  212 723

 49.Iwona Dąbrowska  ul. Zielony Rynek 16 m 2              1p+k
pow. użytkowa 30,50 m2
wyposażenie: ogrzewanie piecowe, w.c.
zamieni na 3p+k . na parterze 

50. Krystyna Ciulik  ul.Bojańczyka 8 m 18               1p+k
pow. mieszkalna 19,00 m2, pow. użytkowa 34,90 m2
wyposażenie: w.c., ogrzewanie centralne
zamieni na 2p+k z c.o, do I piętra  601 299 369

51.Bożena Olejniczak  ul. Starodębska 24 m 39     1p+k
pow. mieszkalna 16,37 m2, pow. użytkowa 25,60 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., gazowa, łazienka, c.o.
zamieni na 2p+k z c.o. lub w kamienicy 730 557 455.

52. Artur Lewandowski  ul. Żytnia 65 m 41          1p+k
pow. mieszkalna 16,52 m2, pow. użytkowa 26,70 m2
Wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie.
zamieni na 2 lub 3p+k z c.o.  518 110 987.

53. Tomasz Kowalski  ul. Ptasia 1C m 16           1p+k
pow. mieszkalna 11,85 m2, pow. użytkowa 18,45 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie.
zamieni na 2p+k  z c.o.  721 574 853

54. Anna Mazurkiewicz    ul. Chopina 52 m 64       1p+k
pow.mieszkalna 20,20 m2, pow. użytkowa 25,60 m2
wyposażenie: łazienka, gaz, centralne ogrzewanie
zamieni na 2p+k z c.o., z balkonem.   726 781 881

55. Agnieszka Kubiak  ul. Starodębska 42 m 6       1p+kpow. mieszkalna 10,88 m2, pow. użytkowa 15,33 m2
wyposażenie; łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na większe w starym budownictwie lub bloku z ogrzewaniem piecowym 729 710 135

56. Ewa Nowakowska   ul. Związków Zawodowych 16 m 6             1p+k
pow.mieszkalna 21,80 m2, pow. użytkowa 36,20 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie
Zamieni na mieszkanie w bloku z c.o. I lub II piętro, preferowane Toruńska 51A
tel. 601 681 551

57. Ewa Niezborała  ul. Płocka 127 m 40          1p+k
pow. mieszkalna 17,17 m2, pow. użytkowa 26,40 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie
zamieni na 2p+k parter lub I piętro  tel. 570 924 254

58. Wanda Kalinowska  ul. Ptasia 1E m 12        1p+k
pow. mieszkalna 11,85 m2, pow. użytkowa 18,45 m2 
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewnie
zamieni na 2p+k do II piętra  tel. 697-766-406

59. Justyna Procelewska ul. Szpitalna 8 m10     1p+k
pow. mieszkalna 20,47 m2, pow. użytkowa 29,50 m

wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe, parter
zamieni na 2p+k z łazienką i c.o   tel. 724 998 648

60. Cecylia Szczepaniak ul. Zakręt 8 bl. 7 m 25   1p+k

pow. mieszkalna 23,60 m2, pow. użytkowa 32,32 m2
łazienka, ogrzewanie centralne.

61. Kamil Stasinowski    ul. 3 Maja 9 m 8         1p+k
pow. użytkowa 27,40 m2   
wyposażenie: w.c. w korytarzu, ogrzewanie piecowe.
zamieni na 2p+k z c.o. 
2 POKOJE Z KUCHNIĄ

1. Ewa Michalak    ul. Łęgska 54 m 4                 2p+k        pow. użytk. 67,10 m2  pow. mieszkalna 38,40 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan, łazienkę, ogrzewanie piecowe etażowe, I piętro
Zamieni na 3 p + k    z c.o. tel. 533 012 831   

2. Sandra Krzemińska ul. Długa 24 m 56               2p+k        pow. mieszk.   24,59 m2,  pow. użytk. 33,40 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., wc, łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3 lub 4p+k z c.o., do 60 m2, tel. 790 760 339                                                                                                                                                                                               

3. Oliwia Goździecka  ul. Słoneczna 57 m 9    2p+k   pow. mieszk. 25,00 m2 pow. użytkowa 33,00 m2/ bud. prywatny/
wyposażone: łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na mieszkanie 45 m2 - 58 m2 z c.o.  668 241 301

4. Waldemar Miądlicki  ul. Ceglana 13/15 m 4            2p+k                       pow. mieszk. 34,55 m2, pow. użytk. 45,83 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, wc, łazienkę, ogrzewanie piecowe.  Tel. 722 047 218
Zamieni na 1p + k z łazienką i c.o.

5. Izabela Tomczak-Dogońska   ul. Szpitalna 1B m 3       2p+k                       pow. użytk. 54,79 mpow. mieszkalna 36,00 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan,  wc, łazienkę,  ogrzewanie piecowe / kominek /.
Zamieni na  3p+k z c.o.   tel. 691 131 982                                   

6.  Wiesława Żebrowska  ul. Płocka 135 m 206                          2p+k    pow. użytkowa 43,00 m2, pow. mieszkalna 31,64 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, łazienkę,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  2 p+ k do 40 m2 , na innym osiedlu. 692 638 518                    

 7.  Piotr Piątkowski ul. Bulwary 24 m 6a             2p+k      pow. mieszk. 35,10 m2,  pow. użytk.  61,79 m2
Wyposażone: w instalację wod- kan, wc, łazienkę,   ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  3 lub 4p +k
Tel. 724 566 441
                                                                                                                                                                                                                                                                 

8. Dariusz Renczkowski      ul. Przedmiejska 10 m 5    2p+k   pow. użytk. 36,00 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, wc, łazienkę ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 4p +k. tel. 605 434 114

10. Ewa Odzimek  ul.Toruńska 51a m 55  2p+k  pow. mieszk. 24,84 m2, pow. użytk. 36,70  m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, wc, łazienkę,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3p+k z c.o.   888 664 342              

11.Gabriela Dobrosielska   ul. Barska 29 m 11   2p+k     pow. użytk. 37,95 m2   pow. mieszkalna 26,46 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, gaz, wc, łazienka,   ogrzewanie  centralne.
Zamieni  na 2p+k z c.o.  lub 3p+k z c.o., możliwa spłata zadłużenia  781 941 103

12.  Bożena Junatowska   ul. Dziewińska 9 m 66      2p+k  pow. użytk.  37,50  m2  pow. mieszk. 25,10 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienkę, gaz, centralne ogrzewanie.
Zamieni na  3p+k z c.o. i balkonem  tel. 794-233-039, 570-115-119.

13.  Anna Marczewska   ul. Wojska Polskiego 3 m 7                2p+k      pow.mieszk.  47,75  m2       pow. użytk.  63,20  m2
Wyposażone:  instalacje wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni  na 3p+k z c.o., w bloku.

14.  Mirosław Lewandowski       ul.Ptasia 2 m 16    2p+k      pow.mieszk.  25,50 m2       pow. użytk.  42,90  m2
wyposażone:  instalacje  wod - kan, , wc, łazienka, centralne ogrzewanie
.
Zamieni   na  podobne lub większe w innej dzielnicy.  669 423 870.

15. Łukasz Bykowski ul. Matebudy 8 m 2    2p+k  pow. mieszkalna 32,90 m2, pow. użytkowa 43,50 m2
wyposażenie:, łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na kawalerkę, M-3 w bloku z c.o.  728 059 119

16. Krystyna Sosnowska   ul. Płocka 127 m 80         2p+k      pow.mieszk.  28,39  m2    pow. użytk.  41,62  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni   na  podobne lub większe w innej dzielnicy.

17.Mariusz Wojciechowski     ul.Toruńska 75  m 2     2p+k
pow. mieszk. 21,66 m2  pow. użytkowa 38,30 m2,
wyposażone: inst. wod-kan., w.c. łazienka, ogrzewanie piecowe etażowe.
Zamieni na 3p+k M-4 w bloku 724 842 150

18. Wanda Wierzbicka ul. Łęgska 44 m 1        2p+k      pow.mieszk.  21,00  m2       pow. użytk.  32,00 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka. ogrzewanie piecowe.
Zamieni   na mieszkanie w bloku z c.o. I piętro 669 088 233

19. Grażyna Zajączkowska     ul. Płocka 58 m 11            2p+k       pow. mieszkalna 32,61 m2         pow. użytkowa 37,10 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., w.c., łazienkę,  ogrzewanie centralne etażowe.
Zamieni na 2 lub 3 pokoje z kuchnią z centralnym ogrzewaniem do II piętra. Tel. 500 897 374

20. Monika Kamińska    ul. Długa 24 m 65       2p+k        pow. użytkowa 33,40 m2  pow. mieszkalna 24,59 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., w.c, łazienkę , ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p + k  lub 3p + k z c.o  Tel. 531 187 675

21. Janusz Piernikowski       ul. Ptasia 2 m 13          2p+k   pow. użytkowa 42,90 m2,  pow. mieszkalna 25,50 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 1p+k z c.o., parter, osiedle Południe  694 746 509

22. Monika Trymerska                  ul. Bojańczyka 20/22 m 33      2p+k
pow. mieszkalna 32,60 m2          pow. użytkowa 45,30 m2
Wyposażenie: instalacja wod – kan,  łazienka, w.c.,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3p+k, z c.o., parter lub I piętro  tel. 728 519 192

23. Irena Woźniak               ul. Przedmiejska 10 m 3              2p+k  pow. użytkowa 53,30 m2  pow. mieszkalna 41,82 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan,  w.c.,łazienka, ogrzewanie piecowe etażowe.
Zamieni na 2 p+k z c.o. na parterze.  661 767 169

24. Anatol Bochiński      ul. Ptasia 1B m 30                 2p+k
pow. użytkowa 46,20 m2, pow. mieszkalna 30 m2
wyposażenie: inst. wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne, parter.
Zamieni na 3p+k do 5p+k z c.o., z balkonem, możliwość spłaty zadłużenia.

25. Jadwiga Groszewska    ul. Ptasia 2m1      2p+k
Pow. mieszkalna  25,50 m2 , pow. użytkowa 42,90 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan., w.c.,łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni na 2p+k  z  c.o. do I piętra, najlepiej osiedle Południe    tel. 604 269 165

26. Anna Skibińska   ul. Ptasia 2 m 43                2p+k
powierzchnia mieszkalna 26,80 m2, pow. użytkowa 42,00 m2,
wyposażenie : instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne. 783-100-145
Zamieni na 2 lub 3p+k z c.o. 

27. Halina Motylińska   ul. Ceglana 1 m 18   2p+k  powierzchnia użytkowa 44,60 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne etażowe  660-290-500
Zamieni na 3p+k z c.o., I piętro na Zazamczu.

28. Malwina Urbaczewska   ul. Cyganka 13 m 24   2p+k Powierzchnia użytkowa  49,59  m2 pow. mieszkalna 31,35 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan., łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p+k z c.o lub na piece 884 651 985

37.Grzegorz Elżbieta Sztuczyńscy ul. Kościuszki 23 m 10    2p+k
Powierzchnia mieszkalna 35,63 m2, pow. użytkowa 50,74 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni: na 3p+k w okolicy Starodębskiej w nowym budownictwie.
Tel. 665-504-524

38. Dorota Łuczak Korabnicka 7 m 4         2p+k
pow. mieszkalna 19,69 m2  pow. użytkowa 32,50 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe
Zamieni na 2p+k w bloku z c.o.  515 607 685

 39. Mirosława Urbaczewska ul. Wieniecka 42 m 63/64                             2 izby
pow. mieszkalna 36,15 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., c.o.
Zamieni na 2p+k z c.o. w bloku.

 40. Julia Lewandowska  ul. Zakręt 8 bl.7  m 23                 2p+k
pow. mieszk. 27,27 m2, pow. użytk.- 41,19 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., w.c., łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni na M-4 z c.o.

41. Agnieszka Nowakowska ul. Płocka 135 m 33               2p+k
pow. mieszk. 28,67 m2, pow. użytk. 43,20 m2, łazienka, c.o.
Zamieni na większe   666-993-225

 42. Olga Chmielewska  ul. Kaliska  34 m 68     2p+k
  pow. mieszk. 24,95 m2, pow. użytkowa 37,80 m2
ogrzewanie centralne, łazienka, II piętro
zamieni na 3p+k z c.o. do II piętra  603 138 422

 43. Grażyna Fronczak-Stefan  ul. Żabia 4a m 4    2p+k
pow. mieszkalna 24,03 m2, pow. użytkowa 37,60 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p+k z c.o.

44. Dominika Jagoda     ul. Kościuszki 14/16 m 3       2p+k
pow. mieszkalna , pow. użytkowa 54,00 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni na mieszkanie z c.o. powyżej 60 m2

45. Maria Pasternak Plac Staszica 5/6 m 1                   2p+k
pow. użytkowa 55,82 m2, wspólny przedpokój
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe, parter.
zamieni na 1p+k z c.o.  895 215 904

46. Marek Lasek  ul. Dziewińska 32A m 3        2p+k
pow. mieszkalna 26,88 m2, pow. użytkowa 37 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie, parter.
zamieni na 2 lub 3p+k w bloku, może być spółdzielcze 603 237 550

47. Anna Gładkowska  ul. Płocka 127 m 3         2p+k
pow. mieszkalna 27,46 m2, pow. użytkowa 40,32 m2
wyposażenie: łazienka,  ogrzewanie centralne, parter, podjazd dla osoby niepełnosprawnej.
zamieni na  2p+k z c.o. w innym rejonie miasta   607 810 073

48. Beata Kamińska    ul. Zamcza 14 m 2             2p+k
pow. mieszkalna 33,45 m2, pow. użytkowa 50,75 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na 1p+k z łazienką

49. Krystyna Krajewska  ul. Budowlanych 5 m 53      2p+k
pow. mieszkalna 21,402, pow. użytkowa 35,11 m2  II piętro
wyposażenie: Łazienka,  centralne ogrzewanie.
Zamieni na 3p+k w bloku z c.o., do II piętra, osiedle Zazamcze lub Południe. 791 315 999

50. Paweł Kluszczyński  ul. Bulwary 22 m 19       2p+k
pow. mieszkalna 22,28 m2, pow. użytkowa 33,50 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie
zamieni na 2p+k z c.o. w bloku   tel. 661 256 641

3 POKOJE Z KUCHNIĄ

 

1.Sylwia Kowalska    ul. Bojańczyka 25 m 21       3p+k     pow. mieszk. 57,30 m2    pow. użytk.  78,80  m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, wc, łazienkę ogrzewanie centralne, gaz.
Zamieni na  2 p+k z c.o., do 40 m2, 793 392 640

2.  Izabella Dorsz       ul. Ogniowa 4 m 4            3p+k    pow. mieszk.  60,91 m2    pow. użytk.  90,40  m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, wc,  łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 4p +k z  c.o.

3. Grażyna Lelewska  ul. Kościuszki 14/16 m 11                              3p+k      pow. mieszk.  31,00 m2    pow. użytk.  43,00  m2
Wyposażone: w instalację wod - kan,  wc,  ogrzewanie centralne.     Zamieni  na  3p+k z c.o.z balkonem do II piętra.

4. Kazimierz Wilczyński               ul. Kaliska 34 m 70        3p+k
pow. mieszk. 31,50 m2               pow. użytk. 47,40 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan.,  w.c., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k na Zazamczu z balkonem    666 642 651

5. Agnieszka Wiśniewska        ul. Wojska Polskiego 29 m 14              3p+k   pow. mieszk. 52,90 m2      pow. użytk.64,36 m2
Wyposażone: inslacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p + k z c.o.

6. Grażyna Ziółkowska        ul. Cyganka 9 m 22         3p+k
pow. mieszk. 38,35 m2, pow. użytk. 55,30 m2
wyposażone; instalacja wod.-kan., w.c, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k lub 3p + k z centralnym ogrzewaniem.

7.  Mariusz Bańkowski   ul. Królewiecka 28  m 4     3p + k
pow. mieszk. 42,61 m2, pow. użytkowa 59,02 m2
wyposażone: instalacja wod.-kan.,  w.c., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  3 lub 4p+k z centralnym ogrzewaniem.
608-496-309

8.  Teresa Zejfert       ul. Zielony Rynek 3 m 13                    3p+ k
pow. użytkowa 50,79 m2, pow. mieszkalna 21,20 m2 wyposażone w instalację wod-kan, łazienkę, w.c., gaz, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k z c.o., maks. I piętro.  tel. 724-451-288,  725-097-111.

9. Renata Stępka   ul. Dziewińska 11  m 120                            3p+k
pow. mieszkalna 38,91 m2, pow. użytkowa 53,80 m2, wyposażony w inst. wod-kan,  łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2pokoje z kuchnią z c.o., I piętro, osiedle Południe. tel. 732-867-193

10. Waldemar Głotkowski    ul. Królewiecka 17 m 23                              3p+k pow. mieszkalna 27,71 m2, pow. użytkowa 38,70 m2
łazienka,  c.o., IIi piętro
zamieni na 1 lub 2p+k z c.o.

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.