Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku informuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, i poz. 1815), w związku z art.8 pkt 1, art. 8a ust.4 i 4a oraz art 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1182 i poz. 1309) oraz § 26, § 28 i § 29 uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017 - 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016r. poz. 4548 oraz z 2017r. poz. 3369). Zarządzeniem Nr 487/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek, zmianie uległa stawka bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w mieszkaniowym zasobie Gminy z 2,27zł na 3,10zł, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali mieszkalnych określanych w/w Uchwale.

Jednocześnie wskazujemy, że stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek ustala się w wysokości 50% stawki najniższego czynszu miesięcznie według zasad określonych w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.

 

Wobec powyższego ze skutkiem na 1 stycznia 2020r., z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, wypowiada się dotychczasową stawkę bazową czynszu najmu. Stawka bazowa czynszu w wysokości 3,10zł naliczana będzie od dnia 1 kwietnia 2020r. uwzględniając czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu.

 

Dla osób zobowiązanych do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu stawka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.