UCHWAŁA NR IV/44/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2013r. poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 34,00 zł miesięcznie;
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 65,00 zł miesięcznie;
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 94,00 zł miesięcznie;
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 120,00 zł miesięcznie.


2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 17,00 zł miesięcznie;
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 33,00 zł miesięcznie;
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 47,00 zł miesięcznie;
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 60,00 zł miesięcznie.”;


2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 30,00 zł miesięcznie;
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 58,00 zł miesięcznie;
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 83,00 zł miesięcznie;
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 106,00 zł miesięcznie;


2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 15,00 zł miesięcznie;
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 29,00 zł miesięcznie;
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 42,00 zł miesięcznie;
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 53,00 zł miesięcznie.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.


§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.


2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Kukucki

 

Do pobrania:

UCHWAŁA NR IV/44/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.